Đăng nhập

VÒNG QUAY TITAN VIP 19K

Chú ý : 19k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
2169441*** Nhận được 19 Kim Cương 22:06 27/11
2568119*** Nhận được 210 Kim Cương 22:06 27/11
7051576*** Nhận được 5000 Kim Cương 22:06 27/11
3354287*** Nhận được 210 Kim Cương 22:04 27/11
2066809*** Nhận được 1500 Kim Cương 22:04 27/11
0847268*** Nhận được 2500 Kim Cương 22:04 27/11
4965283*** Nhận được 2500 Kim Cương 22:02 27/11
2219218*** Nhận được Kim Cương 22:02 27/11
7726717*** Nhận được 5000 Kim Cương 22:02 27/11
1508859*** Nhận được 210 Kim Cương 22:00 27/11
4722494*** Nhận được 2500 Kim Cương 22:00 27/11
7846806*** Nhận được 1500 Kim Cương 22:00 27/11
9627868*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:58 27/11
2585315*** Nhận được 19 Kim Cương 21:58 27/11
9444291*** Nhận được 19 Kim Cương 21:58 27/11
0222058*** Nhận được 19 Kim Cương 21:56 27/11
9021095*** Nhận được 5000 Kim Cương 21:56 27/11
2542606*** Nhận được 13999 Kim Cương 21:56 27/11
1778102*** Nhận được 19 Kim Cương 21:54 27/11
3160635*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:54 27/11
9731723*** Nhận được Kim Cương 21:54 27/11
7080944*** Nhận được 19 Kim Cương 21:52 27/11
3823763*** Nhận được Kim Cương 21:52 27/11
0096948*** Nhận được 5000 Kim Cương 21:52 27/11
4904227*** Nhận được Kim Cương 21:50 27/11
4659349*** Nhận được 13999 Kim Cương 21:50 27/11
6165994*** Nhận được 110 Kim Cương 21:50 27/11
2125733*** Nhận được 5000 Kim Cương 21:48 27/11
0602127*** Nhận được 310 Kim Cương 21:48 27/11
3059673*** Nhận được 110 Kim Cương 21:48 27/11
1917174*** Nhận được 13999 Kim Cương 21:46 27/11
5571431*** Nhận được 210 Kim Cương 21:46 27/11
8255008*** Nhận được 210 Kim Cương 21:46 27/11
0771061*** Nhận được Kim Cương 21:44 27/11
9713039*** Nhận được 2500 Kim Cương 21:44 27/11
6224956*** Nhận được Kim Cương 21:44 27/11
6042004*** Nhận được 5000 Kim Cương 21:42 27/11
2813124*** Nhận được Kim Cương 21:42 27/11
7594625*** Nhận được 2500 Kim Cương 21:42 27/11
0343210*** Nhận được 2500 Kim Cương 21:40 27/11
3456626*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:40 27/11
8586623*** Nhận được 310 Kim Cương 21:40 27/11
7262818*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:38 27/11
8240141*** Nhận được 19 Kim Cương 21:38 27/11
8019277*** Nhận được 13999 Kim Cương 21:38 27/11
1306272*** Nhận được 19 Kim Cương 21:36 27/11
5460840*** Nhận được 13999 Kim Cương 21:36 27/11
9004756*** Nhận được 5000 Kim Cương 21:36 27/11
8212293*** Nhận được 13999 Kim Cương 21:34 27/11
9268107*** Nhận được 310 Kim Cương 21:34 27/11
/assets/img/lixi.gif