Đăng nhập

Vòng Quay Sinh Tử

Chú ý : 20k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
0444364*** Nhận được 20 Kim Cương 22:16 27/11
4450404*** Nhận được Kim Cương 22:16 27/11
1784234*** Nhận được 20 Kim Cương 22:16 27/11
7379138*** Nhận được 15999 Kim Cương 22:14 27/11
6938855*** Nhận được 20 Kim Cương 22:14 27/11
0520333*** Nhận được 20 Kim Cương 22:14 27/11
0323738*** Nhận được 3333 Kim Cương 22:12 27/11
9349903*** Nhận được 120 Kim Cương 22:12 27/11
0056213*** Nhận được 205 Kim Cương 22:12 27/11
3454346*** Nhận được 3333 Kim Cương 22:10 27/11
6962146*** Nhận được 20 Kim Cương 22:10 27/11
6400426*** Nhận được 9999 Kim Cương 22:10 27/11
8677723*** Nhận được 20 Kim Cương 22:08 27/11
0633064*** Nhận được 15999 Kim Cương 22:08 27/11
8005138*** Nhận được 9999 Kim Cương 22:08 27/11
1945356*** Nhận được 20 Kim Cương 22:06 27/11
3442287*** Nhận được 120 Kim Cương 22:06 27/11
5555307*** Nhận được 9999 Kim Cương 22:06 27/11
3829123*** Nhận được 120 Kim Cương 22:04 27/11
4218632*** Nhận được 1500 Kim Cương 22:04 27/11
3886212*** Nhận được 305 Kim Cương 22:04 27/11
3455955*** Nhận được 305 Kim Cương 22:02 27/11
6162775*** Nhận được Kim Cương 22:02 27/11
8616933*** Nhận được 9999 Kim Cương 22:02 27/11
6525610*** Nhận được 120 Kim Cương 22:00 27/11
0154260*** Nhận được 305 Kim Cương 22:00 27/11
5898817*** Nhận được 1500 Kim Cương 22:00 27/11
1937422*** Nhận được 20 Kim Cương 21:58 27/11
3602722*** Nhận được 20 Kim Cương 21:58 27/11
8387381*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:58 27/11
5468790*** Nhận được 20 Kim Cương 21:56 27/11
8322579*** Nhận được 9999 Kim Cương 21:56 27/11
6893023*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:56 27/11
3285569*** Nhận được 20 Kim Cương 21:54 27/11
7879155*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:54 27/11
3410441*** Nhận được Kim Cương 21:54 27/11
3220745*** Nhận được 20 Kim Cương 21:52 27/11
1788648*** Nhận được Kim Cương 21:52 27/11
6471445*** Nhận được 9999 Kim Cương 21:52 27/11
8595919*** Nhận được Kim Cương 21:50 27/11
2112262*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:50 27/11
2562794*** Nhận được 205 Kim Cương 21:50 27/11
5634558*** Nhận được 9999 Kim Cương 21:48 27/11
8531909*** Nhận được 3333 Kim Cương 21:48 27/11
6885172*** Nhận được 205 Kim Cương 21:48 27/11
7379017*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:46 27/11
6591236*** Nhận được 120 Kim Cương 21:46 27/11
6871685*** Nhận được 120 Kim Cương 21:46 27/11
6356317*** Nhận được Kim Cương 21:44 27/11
6274286*** Nhận được 305 Kim Cương 21:44 27/11
/assets/img/lixi.gif