Đăng nhập

Vòng Quay Mùa Hè Mát Lạnh

Chú ý : 19k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
5307249*** Nhận được 9999 Kim Cương 21:48 27/11
4218470*** Nhận được 3333 Kim Cương 21:48 27/11
2155021*** Nhận được 205 Kim Cương 21:48 27/11
9383056*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:46 27/11
4815434*** Nhận được 120 Kim Cương 21:46 27/11
1667879*** Nhận được 120 Kim Cương 21:46 27/11
7769650*** Nhận được Kim Cương 21:44 27/11
8502833*** Nhận được 305 Kim Cương 21:44 27/11
9375777*** Nhận được Kim Cương 21:44 27/11
8077603*** Nhận được 9999 Kim Cương 21:42 27/11
3926333*** Nhận được Kim Cương 21:42 27/11
7658495*** Nhận được 305 Kim Cương 21:42 27/11
8945174*** Nhận được 305 Kim Cương 21:40 27/11
5852235*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:40 27/11
2913396*** Nhận được 3333 Kim Cương 21:40 27/11
5209720*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:38 27/11
6843176*** Nhận được 19 Kim Cương 21:38 27/11
8775432*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:38 27/11
3945757*** Nhận được 19 Kim Cương 21:36 27/11
6828055*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:36 27/11
1246610*** Nhận được 9999 Kim Cương 21:36 27/11
0102559*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:34 27/11
3022449*** Nhận được 3333 Kim Cương 21:34 27/11
2778502*** Nhận được 19 Kim Cương 21:34 27/11
8676439*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:32 27/11
2284278*** Nhận được 305 Kim Cương 21:32 27/11
4641848*** Nhận được 3333 Kim Cương 21:32 27/11
5584940*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:30 27/11
6884336*** Nhận được 205 Kim Cương 21:30 27/11
9199401*** Nhận được Kim Cương 21:30 27/11
2138604*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:28 27/11
2901678*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:28 27/11
3957660*** Nhận được 3333 Kim Cương 21:28 27/11
1667633*** Nhận được 305 Kim Cương 21:26 27/11
3708592*** Nhận được 9999 Kim Cương 21:26 27/11
2248483*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:26 27/11
0462933*** Nhận được 19 Kim Cương 21:24 27/11
8087973*** Nhận được 19 Kim Cương 21:24 27/11
8581099*** Nhận được 305 Kim Cương 21:24 27/11
6767623*** Nhận được 305 Kim Cương 21:22 27/11
7682440*** Nhận được Kim Cương 21:22 27/11
5618075*** Nhận được 120 Kim Cương 21:22 27/11
7076798*** Nhận được 3333 Kim Cương 21:20 27/11
1009000*** Nhận được 3333 Kim Cương 21:20 27/11
5001574*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:20 27/11
6677939*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:18 27/11
6844287*** Nhận được Kim Cương 21:18 27/11
9906263*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:18 27/11
9419811*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:16 27/11
2257093*** Nhận được Kim Cương 21:16 27/11
/assets/img/lixi.gif