Đăng nhập

Vòng Quay May Mắn Giới Hạn

Chú ý : 9k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
8789290*** Nhận được 3333 Kim Cương 21:02 27/11
8464841*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:02 27/11
5023046*** Nhận được Kim Cương 21:02 27/11
6704877*** Nhận được 10 Kim Cương 21:00 27/11
5300464*** Nhận được 9999 Kim Cương 21:00 27/11
2483037*** Nhận được 305 Kim Cương 21:00 27/11
3519330*** Nhận được 15999 Kim Cương 20:58 27/11
3052840*** Nhận được 120 Kim Cương 20:58 27/11
5320436*** Nhận được 9999 Kim Cương 20:58 27/11
3001589*** Nhận được 10 Kim Cương 20:56 27/11
3884492*** Nhận được 15999 Kim Cương 20:56 27/11
4142726*** Nhận được 205 Kim Cương 20:56 27/11
8813609*** Nhận được 15999 Kim Cương 20:54 27/11
3375328*** Nhận được Kim Cương 20:54 27/11
5261393*** Nhận được 120 Kim Cương 20:54 27/11
9405422*** Nhận được 9999 Kim Cương 20:52 27/11
4516926*** Nhận được 120 Kim Cương 20:52 27/11
4065253*** Nhận được 1500 Kim Cương 20:52 27/11
6493214*** Nhận được 9999 Kim Cương 20:50 27/11
5119586*** Nhận được 205 Kim Cương 20:50 27/11
6494223*** Nhận được 205 Kim Cương 20:50 27/11
3036918*** Nhận được Kim Cương 20:48 27/11
5489428*** Nhận được 10 Kim Cương 20:48 27/11
8439255*** Nhận được 205 Kim Cương 20:48 27/11
7433749*** Nhận được 3333 Kim Cương 20:46 27/11
6629823*** Nhận được Kim Cương 20:46 27/11
1474777*** Nhận được 120 Kim Cương 20:46 27/11
7334300*** Nhận được Kim Cương 20:44 27/11
9484881*** Nhận được 305 Kim Cương 20:44 27/11
1216798*** Nhận được 205 Kim Cương 20:44 27/11
6165941*** Nhận được 120 Kim Cương 20:42 27/11
1946269*** Nhận được Kim Cương 20:42 27/11
5188546*** Nhận được 15999 Kim Cương 20:42 27/11
5914926*** Nhận được 10 Kim Cương 20:40 27/11
1411618*** Nhận được 3333 Kim Cương 20:40 27/11
0628569*** Nhận được 3333 Kim Cương 20:40 27/11
2810141*** Nhận được 10 Kim Cương 20:38 27/11
8103508*** Nhận được Kim Cương 20:38 27/11
3994867*** Nhận được 305 Kim Cương 20:38 27/11
5515429*** Nhận được 120 Kim Cương 20:36 27/11
1253402*** Nhận được 9999 Kim Cương 20:36 27/11
9278360*** Nhận được 15999 Kim Cương 20:36 27/11
5908114*** Nhận được Kim Cương 20:34 27/11
5964775*** Nhận được 305 Kim Cương 20:34 27/11
4465967*** Nhận được 9999 Kim Cương 20:34 27/11
5570082*** Nhận được 1500 Kim Cương 20:32 27/11
7374708*** Nhận được 205 Kim Cương 20:32 27/11
5969523*** Nhận được 15999 Kim Cương 20:32 27/11
3077751*** Nhận được 9999 Kim Cương 20:30 27/11
7196758*** Nhận được 1500 Kim Cương 20:30 27/11
/assets/img/lixi.gif