Đăng nhập

VÒNG QUAY KHUNG GIỜ VÀNG

Chú ý : 7k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
6093353*** Nhận được 0 Kim Cương 21:06 27/11
9549133*** Nhận được 7 Kim Cương 21:06 27/11
8856471*** Nhận được 0 Kim Cương 21:06 27/11
9639115*** Nhận được 0 Kim Cương 21:04 27/11
5743526*** Nhận được 7 Kim Cương 21:04 27/11
5303655*** Nhận được 7 Kim Cương 21:04 27/11
6901282*** Nhận được 0 Kim Cương 21:02 27/11
4510125*** Nhận được 999 Kim Cương 21:02 27/11
2748347*** Nhận được Kim Cương 21:02 27/11
4113779*** Nhận được 7 Kim Cương 21:00 27/11
6650504*** Nhận được 0 Kim Cương 21:00 27/11
0782005*** Nhận được 7 Kim Cương 21:00 27/11
8312251*** Nhận được 0 Kim Cương 20:58 27/11
4608912*** Nhận được 0 Kim Cương 20:58 27/11
9159022*** Nhận được 0 Kim Cương 20:58 27/11
3469471*** Nhận được 7 Kim Cương 20:56 27/11
4652034*** Nhận được 0 Kim Cương 20:56 27/11
2482622*** Nhận được 0 Kim Cương 20:56 27/11
6888286*** Nhận được 0 Kim Cương 20:54 27/11
2393208*** Nhận được Kim Cương 20:54 27/11
0165489*** Nhận được 0 Kim Cương 20:54 27/11
0086463*** Nhận được 0 Kim Cương 20:52 27/11
1002782*** Nhận được 0 Kim Cương 20:52 27/11
8391440*** Nhận được 999 Kim Cương 20:52 27/11
5527092*** Nhận được 0 Kim Cương 20:50 27/11
3949267*** Nhận được 0 Kim Cương 20:50 27/11
9592172*** Nhận được 0 Kim Cương 20:50 27/11
7967638*** Nhận được Kim Cương 20:48 27/11
5623784*** Nhận được 7 Kim Cương 20:48 27/11
8604417*** Nhận được 0 Kim Cương 20:48 27/11
9965868*** Nhận được 0 Kim Cương 20:46 27/11
0812161*** Nhận được Kim Cương 20:46 27/11
7553962*** Nhận được 0 Kim Cương 20:46 27/11
6657633*** Nhận được Kim Cương 20:44 27/11
5355977*** Nhận được 7 Kim Cương 20:44 27/11
3262366*** Nhận được 0 Kim Cương 20:44 27/11
4379578*** Nhận được 0 Kim Cương 20:42 27/11
4551953*** Nhận được 0 Kim Cương 20:42 27/11
7517036*** Nhận được Kim Cương 20:42 27/11
0685963*** Nhận được 0 Kim Cương 20:40 27/11
4965452*** Nhận được 7 Kim Cương 20:40 27/11
6499426*** Nhận được 0 Kim Cương 20:40 27/11
7146402*** Nhận được 7 Kim Cương 20:38 27/11
5936956*** Nhận được Kim Cương 20:38 27/11
5354940*** Nhận được 7 Kim Cương 20:38 27/11
1763895*** Nhận được 0 Kim Cương 20:36 27/11
1298954*** Nhận được 0 Kim Cương 20:36 27/11
8286828*** Nhận được 0 Kim Cương 20:36 27/11
5034210*** Nhận được Kim Cương 20:34 27/11
9934407*** Nhận được 7 Kim Cương 20:34 27/11
/assets/img/lixi.gif