Đăng nhập

Vòng Quay Bóng Đá

Chú ý : 20k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
1990787*** Nhận được 20 Kim Cương 21:56 27/11
7380129*** Nhận được 9999 Kim Cương 21:56 27/11
5285786*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:56 27/11
5522624*** Nhận được 20 Kim Cương 21:54 27/11
1839039*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:54 27/11
5457074*** Nhận được Kim Cương 21:54 27/11
6798868*** Nhận được 20 Kim Cương 21:52 27/11
7317904*** Nhận được Kim Cương 21:52 27/11
5223965*** Nhận được 9999 Kim Cương 21:52 27/11
6491375*** Nhận được Kim Cương 21:50 27/11
2751903*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:50 27/11
6020633*** Nhận được 205 Kim Cương 21:50 27/11
3762517*** Nhận được 9999 Kim Cương 21:48 27/11
2072083*** Nhận được 3333 Kim Cương 21:48 27/11
8704902*** Nhận được 205 Kim Cương 21:48 27/11
0568156*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:46 27/11
3041832*** Nhận được 120 Kim Cương 21:46 27/11
7925339*** Nhận được 120 Kim Cương 21:46 27/11
3024178*** Nhận được Kim Cương 21:44 27/11
1680951*** Nhận được 305 Kim Cương 21:44 27/11
5883157*** Nhận được Kim Cương 21:44 27/11
0119421*** Nhận được 9999 Kim Cương 21:42 27/11
5524890*** Nhận được Kim Cương 21:42 27/11
3367095*** Nhận được 305 Kim Cương 21:42 27/11
8558800*** Nhận được 305 Kim Cương 21:40 27/11
1848285*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:40 27/11
5977169*** Nhận được 3333 Kim Cương 21:40 27/11
6508016*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:38 27/11
8698363*** Nhận được 20 Kim Cương 21:38 27/11
3566724*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:38 27/11
3796858*** Nhận được 20 Kim Cương 21:36 27/11
3148842*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:36 27/11
2482322*** Nhận được 9999 Kim Cương 21:36 27/11
1202122*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:34 27/11
8163575*** Nhận được 3333 Kim Cương 21:34 27/11
0969102*** Nhận được 20 Kim Cương 21:34 27/11
0107803*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:32 27/11
1994304*** Nhận được 305 Kim Cương 21:32 27/11
3148841*** Nhận được 3333 Kim Cương 21:32 27/11
8259490*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:30 27/11
1128467*** Nhận được 205 Kim Cương 21:30 27/11
5095413*** Nhận được Kim Cương 21:30 27/11
4695109*** Nhận được 15999 Kim Cương 21:28 27/11
5871058*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:28 27/11
1681356*** Nhận được 3333 Kim Cương 21:28 27/11
4408965*** Nhận được 305 Kim Cương 21:26 27/11
6675862*** Nhận được 9999 Kim Cương 21:26 27/11
0499463*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:26 27/11
2637878*** Nhận được 305 Kim Cương 21:24 27/11
5656608*** Nhận được 20 Kim Cương 21:24 27/11
/assets/img/lixi.gif