Đăng nhập

Vòng Quay AK Rồng Xanh

Chú ý : 18k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
1406040*** Nhận được 120 Kim Cương 20:36 27/11
1903439*** Nhận được 9999 Kim Cương 20:36 27/11
3713446*** Nhận được 15999 Kim Cương 20:36 27/11
8401812*** Nhận được Kim Cương 20:34 27/11
5746305*** Nhận được 305 Kim Cương 20:34 27/11
6133314*** Nhận được 9999 Kim Cương 20:34 27/11
2821882*** Nhận được 1500 Kim Cương 20:32 27/11
8868925*** Nhận được 205 Kim Cương 20:32 27/11
8135471*** Nhận được 15999 Kim Cương 20:32 27/11
0343052*** Nhận được 9999 Kim Cương 20:30 27/11
7795138*** Nhận được 1500 Kim Cương 20:30 27/11
2495962*** Nhận được 3333 Kim Cương 20:30 27/11
5158920*** Nhận được 3333 Kim Cương 20:28 27/11
2474542*** Nhận được 9999 Kim Cương 20:28 27/11
0716281*** Nhận được 18 Kim Cương 20:28 27/11
5750602*** Nhận được Kim Cương 20:26 27/11
7882440*** Nhận được Kim Cương 20:26 27/11
9728972*** Nhận được Kim Cương 20:26 27/11
0566687*** Nhận được 305 Kim Cương 20:24 27/11
3967334*** Nhận được 305 Kim Cương 20:24 27/11
9611774*** Nhận được 18 Kim Cương 20:24 27/11
5697008*** Nhận được 205 Kim Cương 20:22 27/11
9835694*** Nhận được 3333 Kim Cương 20:22 27/11
9960814*** Nhận được Kim Cương 20:22 27/11
1699789*** Nhận được 18 Kim Cương 20:20 27/11
5624991*** Nhận được 9999 Kim Cương 20:20 27/11
0139645*** Nhận được 18 Kim Cương 20:20 27/11
0447293*** Nhận được 305 Kim Cương 20:18 27/11
6865160*** Nhận được 18 Kim Cương 20:18 27/11
9677459*** Nhận được 205 Kim Cương 20:18 27/11
5601979*** Nhận được 18 Kim Cương 20:16 27/11
9340130*** Nhận được 305 Kim Cương 20:16 27/11
9643384*** Nhận được Kim Cương 20:16 27/11
5768741*** Nhận được 305 Kim Cương 20:14 27/11
9021186*** Nhận được 3333 Kim Cương 20:14 27/11
1651975*** Nhận được 305 Kim Cương 20:14 27/11
7779088*** Nhận được 18 Kim Cương 20:12 27/11
5760130*** Nhận được 15999 Kim Cương 20:12 27/11
3318464*** Nhận được 305 Kim Cương 20:12 27/11
4465518*** Nhận được 3333 Kim Cương 20:10 27/11
9198991*** Nhận được 18 Kim Cương 20:10 27/11
4947280*** Nhận được 3333 Kim Cương 20:10 27/11
7786910*** Nhận được 3333 Kim Cương 20:08 27/11
5604848*** Nhận được Kim Cương 20:08 27/11
6228234*** Nhận được 205 Kim Cương 20:08 27/11
2109806*** Nhận được 120 Kim Cương 20:06 27/11
0540806*** Nhận được 15999 Kim Cương 20:06 27/11
6968163*** Nhận được 3333 Kim Cương 20:06 27/11
8307606*** Nhận được 305 Kim Cương 20:04 27/11
0901678*** Nhận được 1500 Kim Cương 20:04 27/11
/assets/img/lixi.gif